Ein Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw cefnogi pobl anabl mewn cymdeithas. Rydym yn angerddol am gydraddoldeb ac rydym yn awyddus i wthio hygyrchedd gymain ag y gallwn fel nad oes unrhyw rwystrau atal unrhyw un yn llawn yn cymryd rhan mewn cymdeithas. Ni allwn wneud hyn eu hunain, dyna pam rydym ni yn gweithio gyda sefydliadau i’w helpu i ddeall a sicrhau cynhwysiant i bawb.


Amdano Ni

Rydym yn darpau llu o atebion ar gyfer y gweithle, i sicrhau ein bod i gyd yn gweithio’n gynhyrchiol ac hyd eithaf ein gallu ysytried unrhyw anabledd neu nam.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i arwain yn gyfannol, yn addysgu ac yn rhoi cyngor ar sut i adeiladu ceisiadau digidol yn fewnol neu gymorth gwaith gyda chyflenwyr pobl hygyrch i sicrhau bod eu atebion yn hygyrch i bawb.

Rydym yn gweithio gydag adrannau sefydliadol i sicrhau bod pobl ag anableddau, namau ac yn iach, mewn gwirionedd mae pawb, yn gallu cal mynediad i’r sefydliad cyfan gan AD ac Gyrfaoedd, i Benseiri System a Chyflogres.

Rydym yn cynorthwyo pobl ac anableddau yn y gweithle drwy ddarpau hyfforddiant a throsglwyddo gwybodaeth ar gyfer llawer o dechnolegau cynorthwyol on nid ydym yn credu mewn hyfforddiant er mwyn hyfforddi! Er mwyn darparu’r atebion gorau, rydym yn dysgu eich meddalwedd a systemau ac yn darparu hyfforddiant sy’n addas i’r unigolyn yn union, ac ar gyflymder sy’n addas iddyn nhw.

Nid ydym yn credu mewn cadw ein sigiliau i ni ein hunain ac felly gwnewch yn siŵr bod pob sefydliad, rydym yn gweithio gyda yn cael y sgiliau i ddarparu gweithle cwbl hygyrch er sgiliau digidol, gweithdrefnau datblygiadol neu bolisiau sefydliadol.

Mae hyn yn golygu bod sefydliad yn annibynnol ac nid yw’n dibynnu ar amser ac amser ffioedd ymgynhori gostus eto, at atgyweiria broblem. Fel hyn yn sicrhau amgylchedd hygyrch yn dod yn rhan o arfer safonol y cwmni ac yn gwella o flwyddyn i flwyddyn.

Rydym yn hapus i gynnig cyngor ac arweiniad ar unrhyw beth digidol neu drefniadol. Cysylltwch â ni nawr, a gweld fel ni wedi gwneud gwahaniaeth i’r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw. Ac wrth gwrs, os gallwn eich helpu, byddwn yn.


Ein Cenhadaeth

Rydym yn credu cydraddoldeb mewn bywyd yn hanfodol ac amgylcheddau mynediad cyfartal rhy technologol neu gorfforol yn rhywbeth y dylem i gyd ymdrechu i gyflawni. Gyda phoblogaeth sy’n heneiddio digynsail, mae’n rhaid i ni i gyd yn dechrau gwneud addasiadau i’n bywydau bob dydd is ydym i symud ymlaen yn llwyddiannus.

Mae’r gydberthynas rhwng anabledd a heneiddio yn rhywbeth sefydlu a’i ddeall yn dda ac felly rydym yn credu hygyrchedd pob amgylchedd yn cael ei gweld fel mwy na dim ond yn opsiwn, mae’n anghenraid. Mae angen i ni i gyd i berfformio mewn cymdeithas gynhyrchiol ac hyd eithaf ein gallu.

Destek ceisio cynnig gwasanaeth proffesiynol sy’n hyrwyddo cynhwysiant, annibyniaeth a chydraddoldeb trwy hygyrchedd pob amgylchedd.
Nid ydym yn unig yn fusnes ond mae grŵp sy’n gweithredu gyda moeseg a moesau yn flaenllaw yn ei benderfyniadau.

Mae gennym dîm medrus iawn sy’n gweithio ochr yn ochr â busnesau bach a chanolig a chwmnïau mawr, byd-eang i ledaenu ein nod o gael cymdeithasau cyfeillgar anabledd. Rydym yn gwneud hyn trwy fynd i’r afael meysydd fel cyfathrebu Digital Addysg, Cyflogaeth a drwy ddileu unrhyw rwystrau i bobl ag anableddau.
Mae ein tîm a gwasanaethau yn cael esblygu’n barhaus i gael y sgiliau i ddarparu’r safon uchaf o wasanaeth o ran hygyrchedd, yn ogystal â chael dealltwriaeth wych o agweddau megis amrywiaeth a chydraddoldeb.

Destek yn falch i gefnogi cyfleoedd cyfartal, nad oes gwahaniaethu yn ein prosesau cyflogaeth neu pwy ydym yn dewis i weithio gyda. Mae pawb yn cael eu trin yn deg â chyfleoedd cyfartal a pharch. Fel cwmni rydym yn cysylltu pob sefyllfa gyda gonestrwydd a chywirdeb, ac yn ymfalchïo yn ein agwedd egwyddorol.